19 ต.ค. 2560 4016 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยฯ งานธุรการ คลิก
19 ต.ค. 2560 4014 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 งานธุรการ คลิก
19 ต.ค. 2560 4405(พัฒนานิคม) แจ้งกำหนดการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 1/2560 งานธุรการ คลิก
19 ต.ค. 2560 4005(เมืองลพบุรี) แจ้งกำหนดการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 1/2560 งานธุรการ คลิก
19 ต.ค. 2560 4004 การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. 2/2560 งานธุรการ คลิก
18 ต.ค. 2560 4000 ข้อมูลข้อมูลทางการลูกเสือของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี งานธุรการ คลิก
18 ต.ค. 2560 3999 เชิญบุคลากรเข้ารับอบรมฝึกอบรม โครงการอบรมวิทยากรยุวการชาดฯ(รุ่นที่2) งานธุรการ คลิก
17 ต.ค. 2560 3988 รางวัล MOE AWARDS กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการสึกษา 2559 งานธุรการ คลิก
17 ต.ค. 2560 ด่วนที่สุด3984 การปฏิบัติภารกิจของลูกเสือในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ งานธุรการ คลิก
17 ต.ค. 2560 3952 การรับสมัครสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง ครูอาสาฯ งานธุรการ คลิก
16 ต.ค. 2560 3977(ชัยบาดาล) เห็นชอบโครงการจัดนิทรรศการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ งานธุรการ คลิก
12 ต.ค. 2560 ด่วนที่สุด3962 ขอเลื่อนการประชุมชี้แจง(ร่าง)นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานฯ งานธุรการ คลิก
12 ต.ค. 2560 3930 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2561 admin คลิก
11 ต.ค. 2560 3950 เชิญประชุมชี้แจง(ร่าง)นโยบายและจุดเน้นการดำเนิงาน สนง.กศน. 2561 งานธุรการ คลิก
10 ต.ค. 2560 3939 รายงานผลการดำเนินงานกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล รอบ 6 เดือน งานธุรการ คลิก
09 ต.ค. 2560 ด่วนที่สุด3940 ขอข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดบันทึก(ไดอารี่)ประจำปี พ.ศ. 2560 งานธุรการ คลิก
09 ต.ค. 2560 3938 ฐานข้อมูลผลงานวิจัยด้านการตรวจราชการและติดตามประเมินผล งานธุรการ คลิก
06 ต.ค. 2560 3914 ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 งานธุรการ คลิก
06 ต.ค. 2560 3912(หนองม่วง) รายงานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยและค่าตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ หลักสูตร ปวช. 1/2560 งานธุรการ คลิก
06 ต.ค. 2560 3912(พัฒนานิคม) รายงานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยและค่าตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ หลักสูตร ปวช. 1/2560 งานธุรการ คลิก
06 ต.ค. 2560 3912(เมืองลพบุรี) รายงานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยและค่าตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ หลักสูตร ปวช. 1/2560 งานธุรการ คลิก
06 ต.ค. 2560 3911 รายงานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยและค่าตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ หลักสูตร 2551 1/2560 งานธุรการ คลิก
06 ต.ค. 2560 3910 การตรวจสอบข้อมูลก่อนการนำข้อมูลเข้านักศึกษา ปวช. 2/2560 งานธุรการ คลิก
06 ต.ค. 2560 3913 โครงการอบรมภาษาจีนสำหรับครูสอนภาษาจีนชาวไทย งานธุรการ คลิก
06 ต.ค. 2560 3899 โครงการประชุมฯงานด้านพัสดุ งานธุรการ คลิก
05 ต.ค. 2560 3901 การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับผู้เรียนที่ออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน งานธุรการ คลิก
05 ต.ค. 2560 3897 ประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบทฯ งานธุรการ คลิก
05 ต.ค. 2560 ด่วนที่สุด3985 สั่งจองสมุดบันทึก(ไดอารี่ กศน. 2561) งานธุรการ คลิก
21 ก.ย. 2560 3772(เมืองลพบุรี) ขอรับการสนับสนุนแบบเรียนฉบับพกพา งานธุรการ คลิก
21 ก.ย. 2560 3771(เมืองลพบุรี) ขออนุมัติจัดซื้อหนังสือเรียน 1/2560 งานธุรการ คลิก
21 ก.ย. 2560 3773 ขอเชิญประชุมประจำเดือนกันยายน 2560 งานธุรการ คลิก
21 ก.ย. 2560 3782(เมืองลพบุรี) กำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ปวช. (ลื่อนสอบ) 1/2560 งานธุรการ คลิก
20 ก.ย. 2560 3769(ชัยบาดาล) การประเมินผลงานทางวิชาการสายงานบรรณารักษ์ งานธุรการ คลิก
20 ก.ย. 2560 3754 การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมสำคัญตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นฯรอบ12 เดือน งานธุรการ คลิก
20 ก.ย. 2560 3755(เมืองลพบุรี) ขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ งานธุรการ คลิก
20 ก.ย. 2560 3756 การเผยแพร่หนังสือเรียน กศน.รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก งานธุรการ คลิก
20 ก.ย. 2560 3757 การทบทวนและปรับปรุงแก้ไขหนีงสือเรียน กศน.รายวิชาบังและวิชาบังคับเลือก งานธุรการ คลิก
20 ก.ย. 2560 3758(เมืองลพบุรี) จัดกิจกรรม"โครงการอ่านสานสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน ๑ นาที งานธุรการ คลิก
20 ก.ย. 2560 3759 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ งานธุรการ คลิก
20 ก.ย. 2560 3760 รายงานสถิติข้อมูลใช้บริการห้องสมุดประชาชน ปีงบประมาณ 2560 งานธุรการ คลิก
20 ก.ย. 2560 3770 การของบประมาณงบเงินอุดหนุนรายหัวขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาฯสำหรับคนพิการ 2561 งานธุรการ คลิก
19 ก.ย. 2560 3780 การส่งเสริมให้ดป็น ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน งานธุรการ คลิก
19 ก.ย. 2560 3744 คำสั่งคณะกรรมการตรวจกระดาษคำตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2560 งานธุรการ คลิก
19 ก.ย. 2560 3743 การตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2560 งานธุรการ คลิก
19 ก.ย. 2560 3740(หนองม่วง) อนุมัตินักศึกษาเข้ารับการประเมินคุณภาพฯ(E-Exam) งานธุรการ คลิก
19 ก.ย. 2560 3740(หนองม่วง) อนุมัตินักศึกษาเข้ารับการประเมินคุณภาพฯ(E-Exam) งานธุรการ คลิก
19 ก.ย. 2560 3741(ท่าหลวง) อนุมัตินักศึกษาเข้ารับการประเมินคุณภาพฯ(E-Exam) งานธุรการ คลิก
19 ก.ย. 2560 3742(พัฒนานิคม) ขออนุญาตเดินทางไปราชการ งานธุรการ คลิก
19 ก.ย. 2560 3742(พัฒนานิคม) ขออนุญาตเดินทางไปราชการ คลิก
17 ก.ย. 2560 3717 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ งานธุรการ คลิก
17 ก.ย. 2560 ด่วนที่สุด3718(ท่าวุ้ง) ขอเชิญเข้าร่วมงานและจัดนิทรรศการงานแสดงผลงานการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ งานธุรการ คลิก
17 ก.ย. 2560 3720 การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน งานธุรการ คลิก
14 ก.ย. 2560 3710(เมืองลพบุรี) กำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน(เลื่อนสอบ) 1/2560(เพิ่มเติม) งานธุรการ คลิก
14 ก.ย. 2560 ด่วนที่สุด3712(เมืองลพบุรี)การตรวจกระดาษคำตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่1/2560 งานธุรการ คลิก
14 ก.ย. 2560 ด่วนที่สุด3713(ท่าหลวง) การตรวจกระดาษคำตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่1/2560 งานธุรการ คลิก
14 ก.ย. 2560 ด่วนที่สุด3713(ลำสนธิ) การตรวจกระดาษคำตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่1/2560 งานธุรการ คลิก
14 ก.ย. 2560 ด่วนที่สุด3713(โคกสำโรง) การตรวจกระดาษคำตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่1/2560 งานธุรการ คลิก
14 ก.ย. 2560 ด่วนที่สุด3713(ชัยบาดาล) การตรวจกระดาษคำตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่1/2560 งานธุรการ คลิก
14 ก.ย. 2560 ด่วนที่สุด3713(โคกเจริญ) การตรวจกระดาษคำตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่1/2560 งานธุรการ คลิก
14 ก.ย. 2560 ด่วนที่สุด3713(สระโบสถ์) การตรวจกระดาษคำตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่1/2560 งานธุรการ คลิก
14 ก.ย. 2560 ด่วนที่สุด3713(หนองม่วง) การตรวจกระดาษคำตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่1/2560 งานธุรการ คลิก
14 ก.ย. 2560 ด่วนที่สุด3713(บ้านหมี่) การตรวจกระดาษคำตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่1/2560 งานธุรการ คลิก
14 ก.ย. 2560 ด่วนที่สุด3713(พัฒนานิคม) การตรวจกระดาษคำตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่1/2560 งานธุรการ คลิก
14 ก.ย. 2560 ด่วนที่สุด3713(ท่าวุ้ง) การตรวจกระดาษคำตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่1/2560 งานธุรการ คลิก
14 ก.ย. 2560 3690 การกำหนดราคาอ้างอิงและการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียนฯ งานธุรการ คลิก
10 ก.ย. 2560 3653(เมืองลพบุรี) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันในองค์กร ฯ งานธุรการ คลิก
10 ก.ย. 2560 3651(เมืองลพบุรี) ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการฯ(ปวช.) งานธุรการ คลิก
10 ก.ย. 2560 3652(ลำสนธิ) ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ(45,600.-) งานธุรการ คลิก
08 ก.ย. 2560 3641(เมืองลพบุรี) การดำเนินงานจัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Exam) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ งานธุรการ คลิก
08 ก.ย. 2560 3641(เมืองลพบุรี) การดำเนินงานจัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Exam) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ คลิก
08 ก.ย. 2560 3639(เมืองลพบุรี) กำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน(เลื่อนสอบ) 1/2560 งานธุรการ คลิก
08 ก.ย. 2560 3634 มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา งานธุรการ คลิก
07 ก.ย. 2560 3614(ท่าหลวง) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู กศน.ตำบล ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน งานธุรการ คลิก
07 ก.ย. 2560 3613 เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์(Smart Card Reader) งานธุรการ คลิก
07 ก.ย. 2560 3619 การสำรวจความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมฯ ไตรมาส 4 admin คลิก
07 ก.ย. 2560 3618(โคกสำโรง) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู กศน.ตำบล ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน งานธุรการ คลิก
07 ก.ย. 2560 3620(เมืองลพบุรี) โครงการเสริมสร้างคุณค่าคลังปัญญา กศน. งานธุรการ คลิก
07 ก.ย. 2560 3618(โคกสำโรง) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู กศน.ตำบล ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน คลิก
07 ก.ย. 2560 3621 แนวปฏิบัติของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชานให้รัฐบาลและประชาชนยึดหลักปฏิบัติ งานธุรการ คลิก
07 ก.ย. 2560 3622(เมืองลพบุรี) ขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ งานธุรการ คลิก
06 ก.ย. 2560 3611 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี งานธุรการ คลิก
06 ก.ย. 2560 3609 ประชาสัมพันธ์จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีพระเพลิงพระบรมศพ งานธุรการ คลิก
06 ก.ย. 2560 3564 การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ admin คลิก
05 ก.ย. 2560 3564 การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ งานธุรการ คลิก
05 ก.ย. 2560 3563 การรับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2560 รายวิชาบังคับเเละรายวิชาเลือกฯ งานธุรการ คลิก
05 ก.ย. 2560 3588 พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ประจำปี 2560 งานธุรการ คลิก
05 ก.ย. 2560 3606(พัฒนานิคม) ขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน งานธุรการ คลิก
05 ก.ย. 2560 3517(ชัยบาดาล) การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2560) งานธุรการ คลิก
05 ก.ย. 2560 .3516(เมืองลพบุรี) การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2560) งานธุรการ คลิก
05 ก.ย. 2560 3565(ท่าวุ้ง) การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2560) งานธุรการ คลิก
05 ก.ย. 2560 3591 การดำเนินโครงการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล งานธุรการ คลิก
05 ก.ย. 2560 3593 แจ้งกำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) งานธุรการ คลิก
05 ก.ย. 2560 3605(พัฒนานิคม) ขอความร่วมมือจัดสอบปลายภาคเรียนนักศึกษาสถาบันการศึกทางไกล 1/2560 งานธุรการ คลิก
05 ก.ย. 2560 3605(เมืองลพบุรี) ขอความร่วมมือจัดสอบปลายภาคเรียนนักศึกษาสถาบันการศึกทางไกล 1/2560 งานธุรการ คลิก
05 ก.ย. 2560 3607(พัฒนานิคม) ข้อสอบกลางภาคนักศึกษาวิธีเรียนทางไกล ภาคเรียนที่ 1/2560 งานธุรการ คลิก
04 ก.ย. 2560 3586 โครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ตำบล งานธุรการ คลิก
04 ก.ย. 2560 3577 การจ้างเหมาบริการพนักงานทุกตำแหน่ง งานธุรการ คลิก
01 ก.ย. 2560 3560 ขอความร่วมมือในการจัด "โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอาสาฯ งานธุรการ คลิก
01 ก.ย. 2560 3561 หนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย งานธุรการ คลิก
01 ก.ย. 2560 3562(ชัยบาดาล) เชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดสอบ E-Exam สำหรับ N-Net งานธุรการ คลิก