22 ส.ค. 2560 ขอความเห็นชอบโครงการส่งเสริม "การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพื่อพึ่งพาตนเอ สระโบสถ์ คลิก
11 พ.ค. 2560 การสัมมนาสื่อสารสาธารณะประจำปีเพื่อบูรณาการการทำงานของเครือข่ายในพื้นที่:เพื่อส่งเสริมศักยภาพศูนย์กา ท่าวุ้ง คลิก
20 มี.ค. 2560 ขออนุมัติยืมเงิน ท่าวุ้ง คลิก
24 ม.ค. 2560 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการพิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐ ท่าวุ้ง คลิก
28 พ.ย. 2559 รายงาน (ศปพ.กต) โคกเจริญ คลิก
21 พ.ย. 2559 ขอความเห็นชอบโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กศน.อำเภอสระโบสถ์ สระโบสถ์ คลิก
01 ก.ย. 2559 โครงการมหกรรมกีฬาและกิจกรรมทางวิชาการ กศน.จังหวัดลพบุรี ๘ กันยายน ๒๕๕๙ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กศน.อำเภ สระโบสถ์ คลิก
01 ก.ย. 2559 โครงการมหกรรมกีฬาและกิจกรรมทางวิชาการ กศน.จังหวัดลพบุรี ๘ กันยายน ๒๕๕๙ กศน.อำเภอสระโบสถ์ สระโบสถ์ คลิก
01 ก.ย. 2559 โครงการมหกรรมกีฬาและกิจกรรมทางวิชาการ กศน.จังหวัดลพบุรี ๘ กันยายน ๒๕๕๙ สระโบสถ์ คลิก
01 ก.ย. 2559 โครงการมหกรรมกีฬาและกิจกรรมทางวิชาการ กศน.จังหวัดลพบุรี ๘ กันยายน ๒๕๕๙ สระโบสถ์ คลิก
01 ส.ค. 2559 ขออนุญาตใช้พาหนะส่วนตัว สระโบสถ์ คลิก
01 ก.ค. 2559 ขอส่งรายชื่บุค&# โคกเจริญ คลิก
08 ธ.ค. 2558 จัดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 รายการค่าก่อสร้าง กศน.ตำบล ท่าวุ้ง คลิก
23 พ.ย. 2558 การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) ภาคเรียนที่ 1/2559 ท่าวุ้ง คลิก
03 ก.ย. 2558 การสำรวจข้อมูลเพื่อรองรับการจัดทำยุทธศาสตร์สนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่าวุ้ง คลิก
27 ส.ค. 2558 สำรวจความประสงค์จัดการศึกษาโครงการการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2/2 ท่าวุ้ง คลิก
18 ส.ค. 2558 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการสำคัญของกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด ท่าวุ้ง คลิก
05 มิ.ย. 2558 สอบราคาจัดซื้อหนังสือแบบเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 บ้านหมี่ คลิก
01 พ.ค. 2558 ส่งรายงานการสำรวจข้อมูลหมู่บ้านที่ได้รับหนังสือพิมพ์จากการจัดซื้อของ อปท. ท่าวุ้ง คลิก
10 เม.ย. 2558 ส่งรายชื่อผู้เ&# บ้านหมี่ คลิก
03 เม.ย. 2558 ขอส่งรายงานจำนวนผู้รับบริการ กศน.ตำบล ไตรมาสที่2 (2558) ท่าวุ้ง คลิก
03 เม.ย. 2558 ขอส่งรายงานจำนวนผู้รับบริการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ไตรมาสที่2 (2558) ท่าวุ้ง คลิก
31 มี.ค. 2558 ขอความเห็นชอบโครงการ ท่าวุ้ง คลิก
23 มี.ค. 2558 ส่งรายงานสรุปจ&# บ้านหมี่ คลิก
10 มี.ค. 2558 รายงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานบ้านหนังสืออัจฉริยะ ท่าวุ้ง คลิก
06 มี.ค. 2558 ส่งข้อมูล "เพื่อ บ้านหมี่ คลิก
06 มี.ค. 2558 ขอส่งข้อมูล.เพื่อนซี้.ประจำห้องสมุดประชาชน ท่าวุ้ง คลิก
24 ก.พ. 2558 กศน.อำเภอท่าหลว& ท่าหลวง คลิก
20 ม.ค. 2558 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากภัยแล้ง ปี พ.ศ.2557/2558 ท่าวุ้ง คลิก
09 ม.ค. 2558 โครงการ" กศน.รำลึกพระคุณบูรพาจารย์" ประจำปี 2558 บ้านหมี่ คลิก
09 ม.ค. 2558 โครงการ" กศน.รำลึกพระคุณบูรพาจารย์" ประจำปี 2558 บ้านหมี่ คลิก
09 ม.ค. 2558 โครงการ" กศน.รำลึกพระคุณบูรพาจารย์" ประจำปี 2558 บ้านหมี่ คลิก
24 ธ.ค. 2557 ขอความอนุเคราะ&# โคกเจริญ คลิก
21 พ.ย. 2557 ส่งแผนการจัดฝึกอาชีพให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในเขตอำเภอบ้านหมี่ บ้านหมี่ คลิก
19 พ.ย. 2557 การปรับปรุงพิกัดที่ตั้งและการให้บริการอินเตอร์เน็ตใน กศน.ตำบล บ้านหมี่ คลิก
19 พ.ย. 2557 การปรับปรุงพิกัดที่ตั้งและการให้บริการอินเตอร์เน็ตใน กศน.ตำบล บ้านหมี่ คลิก
18 พ.ย. 2557 แบบนิเทศติดตาม&# โคกเจริญ คลิก
10 พ.ย. 2557 รายงานผลการนิเทศการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านรายการโทรทัศน์สถานี ETV ท่าวุ้ง คลิก
10 พ.ย. 2557 รายงานผลการสำรวจ กศน.ตำบลในวัด ท่าวุ้ง คลิก
10 พ.ย. 2557 รายงานแบบสำรวจข้อมูล กศน.ตำบลในวัด บ้านหมี่ คลิก
10 พ.ย. 2557 รายงานแบบสำรวจข้อมูล กศน.ตำบลในวัด บ้านหมี่ คลิก
10 พ.ย. 2557 รายงานแบบสำรวจข้อมูล กศน.ตำบลในวัด บ้านหมี่ คลิก
22 ต.ค. 2557 กศน.อำเภอท่าหลวง บัญชีลงเวลา วันที่ 29 ต.ค. 57 ท่าหลวง คลิก
30 ก.ย. 2557 การรายงานผลการ&# โคกเจริญ คลิก
16 ก.ย. 2557 ข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดบันทึกไดอารี่ ประจำปี ๒๕๕๘ โคกสำโรง คลิก
29 ส.ค. 2557 test สระโบสถ์ คลิก